Gweld y testun: Bach Canolig Mawr
Eich Hawliau

Eich Hawliau

Dweud eich dweud

 • Mae gennych chi hawl i ddweud eich dweud, ac i gael pobl yn gwrando ar eich barn ym mhob cam wrth i chi gynllunio i fyw’n annibynnol.
 • I gwyno os ydych chi’n anhapus am unrhyw wasanaeth neu driniaeth rydych chi wedi eu derbyn.
 • I gael eiriolwr sy’n gallu eich helpu i siarad drosoch eich hun a gwneud yn siŵr bod eich barn yn cael ei chlywed.

Gwneud beth sydd orau i chi

 • Mae gennych chi hawl i aros mewn gofal nes eich bod chi’n 18 os ydych chi eisiau.
 • I ddod yn ôl i ofal nes eich bod chi’n 18 os byddwch chi’n newid eich meddwl.
 • I aros gyda’ch gofalwr maeth tan eich bod chi’n 21, neu 25 os rydych chi mewn addysg, fel rhan o’r trefniant ‘Pan dwi’n barod’.
 • I gael asesiad o’ch anghenion.
 • I gael oedolion yn gwneud beth sydd orau i chi

Eich dyfodol

 • Mae gennych chi hawl i gael Cynllun Llwybr sy’n cael ei adolygu o leiaf bob blwyddyn.
 • I gael Ymgynghorydd Personol i’ch helpu wrth i chi ddilyn eich Cynllun Llwybr (dylai’r person yma fod yn rhywun gwahanol i’ch gweithiwr cymdeithasol).

Cefnogaeth

 • Mae gennych chi hael i gael help a chefnogaeth ychwanegol os oes gennych chi anghenion addysgol arbennig.
 • I gael cefnogaeth gan yr awdurdod lleol ac iddyn nhw aros mewn cysylltiad â chi nes eich bod chi’n 21 (25 os ydych chi mewn addysg bellach).
 • I gael parchu eich diwylliant a’ch cefndir teuluol.
 • I gael eich trin ag urddas

Byw ar ben eich hun

 • Mae gennych chi hawl i gael llety wedi’i ddarparu a’i dalu ar eich cyfer nes eich bod chi’n 18
 • I gael help a chefnogaeth i ddod o hyd i lety nes eich bod chi’n 21.
 • I gael help i ddysgu’r sgiliau rydych chi angen i fyw’n annibynnol.
 • I dderbyn Grant Gadael Gofal i helpu i sefydlu eich cartref eich hun

Eich addysg

 • Mae gennych hawl i gael eich annog i fynd mor bell ag y gallwch gyda’ch addysg.
 • I gael help ariannol ychwanegol er mwyn i chi allu aros mewn addysg.

Iechyd

 • I gael gofal iechyd da, ac i gael eich cofrestru gyda meddyg a deintydd.